loader

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
a. DAGLiCHT Filmproducties, hierna gewoon DAGLiCHT genoemd, is een Vof gevestigd aan de Houtwal 3 te Veenendaal (3904DM). Te bereiken op 06-34710234. DAGLiCHT houdt zich voornamelijk bezig met bedrijfsvideo’s.
b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, facturen, opdrachten, vervolgopdrachten en diensten.
c. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van DAGLiCHT leidend.

Offertes/ Overeenkomsten
a. Offertes zijn vrijblijvend tenzij anders bepaald. Zolang een opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard, is DAGLiCHT ten alle tijden gerechtigd de offerte zonder opgaaf van reden in te trekken. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van drie weken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
b. De opdracht is pas door DAGLiCHT aangenomen wanneer deze schriftelijk of digitaal is bevestigd. Bevestiging kan ook plaatsvinden door het uitvoeren van de opdracht.
c. DAGLiCHT is gerechtigd een overeenkomst op te zeggen en haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of wanneer de opdrachtgever de reeds verrichte werkzaamheden of kosten die DAGLiCHT voor haar heeft gemaakt niet wilt vergoeden.
d. Misverstanden of fouten, wat betreft de inhoud of uitvoering van de overeenkomst, die voortvloeien uit het niet tijdig, niet volledig of onjuist specificeren van de opdracht of mededelingen, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
e. De opdrachtgever moet alle mogelijke relevante informatie onmiddellijk aan DAGLiCHT melden. Deze informatie ziet op de inhoud van de werkzaamheden en op eventuele dreigende insolventie van de opdrachtgever.
f. DAGLiCHT stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor een intakegesprek, het uitwerken van concepten, filmen op locatie, editing, grading/ effecten, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. DAGLiCHT bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen. Na overleg tussen DAGLiCHT en de opdrachtgever worden deze extra uren op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht.
Reis- en verblijfkosten:
a. Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten. Deze kosten worden niet meegenomen in de offerte, maar apart toegevoegd aan de eindfactuur. DAGLiCHT hanteert een vergoeding van €0,24 per gereden km.

Contactpersoon:
a. Voor ieder project wijzen de opdrachtgever en DAGLiCHT één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen DAGLiCHT en de opdrachtgever verloopt via deze personen. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever of uit naam van DAGLiCHT te handelen.

Muziek:
a. In het geval gebruik gemaakt wordt van muziek in een productie, wordt een indicatie van de kosten voor muziek (optioneel) in de offerte vermeldt.
b. DAGLiCHT maakt gebruik van royaltyvrije muziek voor haar producties. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.

Voice over:
a. In het geval gebruik gemaakt wordt van een of meerdere voice-overs in een productie, wordt een indicatie van de kosten voor een voice-over (optioneel) in de offerte vermeldt.
b. In het geval tijdens de opdracht geen duidelijkheid bestaat over kosten voor een voice-over is DAGLiCHT gerechtigd deze kosten achteraf in rekening te brengen.

Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken:
a. DAGLiCHT zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken of materiaal in het kader van de nakoming van de overeenkomst met goede zorg bewaren. DAGLiCHT is evenwel niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van deze bewaring.

Prijzen:
a. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging, offerte of factuur zijn alle door DAGLiCHT genoemde prijzen exclusief btw.

Betaling/ incasso:
a. Behoudens nadrukkelijk afwijkende afspraken, dient volledige betaling van de factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.
b. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
c. Bij niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
- Na eerste herinnering: binnen 10 dagen betalen, verder geen extra kosten
- Na tweede herinnering: binnen 10 dagen betalen + €25,- administratiekosten + factuurbedrag x wettelijk verplichte handelsrente van dat moment.
- Derde en laatste herinnering: incasso kosten en wettelijke verplichte handelsrente van dat moment.
d. Indien DAGLiCHT invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, zijn alle kosten voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend overeenkomstig met de wettelijke regels die betrekking hebben op (buitengerechtelijke) incassokosten.
e. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van DAGLiCHT op de opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Leveringstermijnen:
a. Een door DAGLiCHT opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.
b. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van genoemde of overeengekomen termijnen brengt DAGLiCHT niet in verzuim. In alle gevallen geldt dat indien beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, DAGLiCHT eerst in verzuim komt nadat de opdrachtgever DAGLiCHT schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
Eigendomsvoorbehoud:
a. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld door DAGLiCHT vallen onder het auteursrecht en blijven formeel, economisch en juridisch in bezit van DAGLiCHT. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht is DAGLiCHT gerechtigd de (rechts)persoon die inbreuk maakt, aansprakelijk te stellen voor alle hieruit voortvloeiende schade.
b. Op alle door DAGLiCHT gerealiseerde producties rust het auteursrecht. Een DAGLiCHT-productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van DAGLiCHT. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met DAGLiCHT.
c. DAGLiCHT behoudt het eigendom van de te leveren producties, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Hieronder vallen de verplichting tot betaling van kosten, renten en toeslagen, welke voor rekening van de opdrachtgever komen.
d. In het geval de levering uitmaakt van een reeks producties wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks producties, zijn nagekomen.
e. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is DAGLiCHT gerechtigd de geleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te halen. De opdrachtgever dient de ter zake door DAGLiCHT gemaakte kosten te vergoeden.
f. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen, is de opdrachtgever verplicht DAGLiCHT hiervan op de hoogte te stellen.

Overmacht:
a. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan DAGLiCHT toe te rekenen zijn. Hieronder worden onder meer begrepen; overheidsmaatregelen, brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan apparatuur, storingen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van DAGLiCHT voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door DAGLiCHT ingeschakelde derden voordoen.
b. In geval van overmacht heeft DAGLiCHT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DAGLiCHT niet mogelijk is, langer duurt dan een maand zijn zowel DAGLiCHT als de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en/ of interesten.
c. Indien DAGLiCHT bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is DAGLiCHT gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
d. DAGLiCHT heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Ontbinding:
a. De overeenkomst tussen DAGLiCHT en de opdrachtgever wordt gewoonlijk aangegaan voor de duur van de opdracht. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is niet mogelijk.
b. DAGLiCHT is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:
- De opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/ of
- De opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/ of
- Na het sluiten van de overeenkomst DAGLiCHT op basis van toegekomen kennis, goede grond heeft om te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/ of
- De opdrachtgever zijn/ haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
- De opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat de opdrachtgever instaat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/ of
- De opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegd is over zijn/ haar vermogen.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op basis van dit artikel, is de opdrachtgever ten minste 30% en ten minste de reeds gemaakte kosten, van de overeengekomen prijs schuldig. Dit bedrag is terstond en direct opeisbaar.

Aansprakelijkheid:
a. DAGLiCHT is, noch tegenover de opdrachtgever, noch tegenover derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DAGLiCHT. Hierbij wordt voorwaardelijke opzet niet als opzet aangemerkt. DAGLiCHT is nooit aansprakelijk als de tekortkomt te wijten is aan overmacht.
b. DAGLiCHT is, indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DAGLiCHT, noch tegenover de tegenover de opdrachtgever, noch tegenover derden aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst of immateriële schade.
c. In het geval enige aansprakelijkheid expliciet door DAGLiCHT of een door hem daartoe gerechtigde wordt erkend, is de aansprakelijkheid van DAGLiCHT nooit hoger dan de aan DAGLiCHT voor de opdracht betaalde vergoeding.

Wijziging algemene voorwaarden:
a. DAGLiCHT is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht.

© 2016 DAGLiCHT filmproducties vof
Algemene Voorwaarden